Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
1. Mục đích thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân khách hàng
  • 1.1. Tuân thủ theo quy định bảo mật thông tin khách hàng từ MobiFone.
  • 1.2. Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu.
2. Phạm vi thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân khách hàng
  • 2.1. HOHUY MEDIA thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm: số điện thoại, tên, địa chỉ liên lạc của khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ và trúng thưởng trong CTKM của HOHUY MEDIA tổ chức để thông báo trên website dịch vụ.
  • 2.2. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu, HOHUY MEDIA sẽ có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Hình thức và thời gian lưu trữ thông tin
  • Dữ liệu cá nhân của khách hàng (khách hàng trúng thưởng trong CTKM) sẽ được lưu trữ phục vụ mục đích thông báo và quảng cáo của dịch vụ.